Trở thành đại lý BIC

Vui lòng để lại thông tin theo mẫu dưới đây:

Điều kiện để trở thành đại lý BIC

Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam cũng quy định về điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm phi nhân thọ như sau:
- Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam.
- Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp.

Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phi nhân thọ phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.
- Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 điều này.

Lưu ý

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hoạt động đại lý bảo hiểm.
- Ngoài ra các doanh nghiệp bảo hiểm còn có thể quy định bổ sung các chỉ tiêu khác để có thể phù hợp với yêu cầu phát triển của mình. Ví dụ: Bằng cấp của đại lý bảo hiểm, không cho phép đại lý bảo hiểm được phép tham gia hoạt động khai thác bảo hiểm của công ty bảo hiểm khác.

Đối tác